Oriau Agor

Dydd Llun - Dydd Sadwrn
9:30am - 4:30pm
Mae gan masnachwyr unigol oriau eu hun

Cyswllt

Marchnad Dan Do Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1QY

Ymholiadau
Eifion Evans, Rheolwr y Farchnad
Ffôn: 01267 228841

Newyddion & Digwyddiadau


Ar osod – siop allanol 17 Marchnad Caerfyrddin

ImagegenGwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol ar gyfer siop uchod tu allan Neuadd Marchnad Caerfyddin

Mae gan y stondin, arwynebedd adwerthu sydd oddeutu 20.9 metr sgwâr ac sy'n addas ar gyfer dibenion amrywiol.

I gynnal marchnad amrywiol, ni fydd ceisiadau'n cael eu hystyried ar gyfer defnyddiau sydd eisoes ar gael yn helaeth yn y farchnad.

Yn ogystal â'r defnydd arfaethedig, rhoddir ystyriaeth hefyd i dendrau o ran lefel y rhent a ffactorau eraill.

I gael rhagor o wybodaeth a ffurflenni tendro cysylltwch â Swyddfa'r Farchnad drwy ffonio 01267 228841 neu drwy e-bostio marchnadoedd@sirgar.gov.uk. Mae'n rhaid dychwelyd y ffurflenni yn yr amlenni swyddogol erbyn canol dydd, ddydd Mawrth, 27 Chwefror.

Nid oes rheidrwydd ar y Cyngor i ddewis y tendr uchaf, nac unrhyw dendr a gyflwynir.


Siop ar gael y tu mewn i Farchnad Caerfyrddin

ImagegenGwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol ar gyfer siop a stondin IS1C, sy’n gallu cael eu cloi.

Mae gan y stondin, a leolir yn adeilad y farchnad, arwynebedd adwerthu sydd oddeutu 18 metr sgwâr ac sy'n addas ar gyfer dibenion amrywiol.

I gynnal marchnad amrywiol, ni fydd ceisiadau'n cael eu hystyried ar gyfer defnyddiau sydd eisoes ar gael yn helaeth yn y farchnad.

Yn ogystal â'r defnydd arfaethedig, rhoddir ystyriaeth hefyd i dendrau o ran lefel y rhent a ffactorau eraill.

I gael rhagor o wybodaeth a ffurflenni tendro cysylltwch â Swyddfa'r Farchnad drwy ffonio 01267 228841 neu drwy e-bostio marchnadoedd@sirgar.gov.uk. Mae'n rhaid dychwelyd y ffurflenni yn yr amlenni swyddogol erbyn canol dydd, ddydd Mawrth, 14 Tachwedd.

Nid oes rheidrwydd ar y Cyngor i ddewis y tendr uchaf, nac unrhyw dendr a gyflwynir.


Darpar entrepreneuriaid yn gwneud arian i'w hysgol

20170628 142240 ResizedMae plant ysgol wedi bod yn dathlu ar ôl gwneud dros £1,000 wrth fasnachu ym Marchnad Awyr Agored Caerfyrddin.

Bu disgyblion blwyddyn 6 ysgolion Hafodwenog, Llandeilo, Llangynnwr a Llangadog yn brwydro am y gorau i weld pwy allai wneud yr elw mwyaf ar y diwrnod a chipio teitl Masnachwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin 2017.

Roedd Ysgol Llandeilo, yr enillwyr, yn gwerthu crefftau wedi'u gwneud â llaw gan wneud elw o £455.41. Cymerodd Hafodwenog £113.58 drwy werthu fidget spinners, breichledi cyfeillgarwch a rhubanau gwallt. Cymerodd Llangadog £274.30 drwy werthu wafflau sawrus a melys ffres, a chymerodd Llangynnwr £218.20 drwy werthu cardiau, llyfrnodau, dalwyr allweddi, llyfrau nodiadau a chynhyrchion gwifr.

Yn y gystadleuaeth, dan arweiniad tîm marchnadoedd Cyngor Sir Caerfyrddin, roedd plant ysgol yn sefydlu busnes ac yn ei droi'n fenter broffidiol.

Bu'n rhaid i'r plant gynllunio, prynu deunydd/cynnyrch (roedd yn rhaid dangos derbynebau ar gyfer unrhyw eitemau ar y diwrnod), brandio'r syniad a rhedeg eu stondin eu hunain yn y farchnad awyr agored am ddiwrnod.

Y tîm buddugol oedd yr ysgol oedd wedi gwneud yr elw mwyaf ar ddiwedd y dydd, ac roedd yr arian a wnaed yn mynd i'r ysgol honno.

Roedd pob un o'r timau wedi cael £100 yn rhodd gan fusnesau yng Nghaerfyrddin, gan gynnwys; Masnachwyr Marchnad Caerfyrddin, Cyngor Tref Caerfyrddin, Rhodfa'r Santes Catrin a Siambr Fasnach Caerfyrddin.

Nod y gystadleuaeth flynyddol yw rhoi cyfle i ddisgyblion gael profiad o sefydlu eu busnes eu hunain a chymryd rhan mewn cystadleuaeth fasnachu.

Dros gyfnod yr her gall disgyblion wella eu sgiliau cyflogadwyedd, cael gwell dealltwriaeth o fyd gwaith a gwneud cyfraniad cadarnhaol i'r gymuned maen nhw'n byw ynddi.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor sy'n gyfrifol am y marchnadoedd: “Cafodd y disgyblion brofiad gwych wrth fasnachu ym Marchnad Caerfyrddin ac roedden nhw wedi dwlu ar bob munud. Llongyfarchiadau mawr i'r holl ddisgyblion a wnaeth ymdrechu mor galed i sicrhau bod eu stondinau'n gymaint o lwyddiant. Hefyd, da iawn i'r athrawon a'r staff wnaeth eu cefnogi.”

 


Dwlu ar Eich Marchnad Leol yn Sir Gaerfyrddin

LYLM Love Your Local Market 500X328Mae marchnadoedd Sir Gaerfyrddin yn cymryd rhan unwaith eto yn ymgyrch fawr Dwlu ar Eich Marchnad Leol. Nod yr ymgyrch hon, sy'n para pythefnos rhwng 17 Mai a 31 Mai, yw denu pobl newydd i fod yn fasnachwyr ynghyd â thynnu sylw at rôl bwysig marchnadoedd wrth galon y gymuned leol, nid yn unig o safbwynt masnachol ond hefyd fel ased cymunedol a chanolbwynt i lawer o ganol trefi. Cymdeithas Awdurdodau Marchnad Prydain sy'n arwain yr ymgyrch.

I nodi'r digwyddiad eleni mae Cyngor Sir Caerfyrddin, sy'n berchen ac yn rhedeg y marchnadoedd yng Nghaerfyrddin, Llanelli, Rhydaman, Llanymddyfri a Llandeilo, yn lansio cystadleuaeth Masnachwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd o'r sir gyfan. Bydd pobl ifanc o wyth ysgol yn cystadlu yn erbyn ei gilydd drwy ddatblygu syniad busnes a'i droi yn fenter broffidiol. Bydd y gystadleuaeth yn cael ei rhannu'n ddwy gydag un yn cael ei chynnal ym Marchnad Caerfyrddin ddydd Mercher, 28 Mehefin a'r llall ym Marchnad Awyr Agored Llanelli ddydd Iau, 6 Gorffennaf rhwng 10am a 2pm.

Rhywbeth newydd a gynigir eleni yw'r sesiynau Amser Stori Actif a gynhelir ym Marchnad Dan Do Caerfyrddin ddydd Mercher, 31 Mai rhwng 10am a 2pm;  bydd plant 'cyn ysgol' am 1pm a phlant 4-8 oed am 1.45; a hefyd Marchnad Llanelli ddydd Iau, 1 Mehefin am 11am a 11.45am. Nod y sesiynau hyn, a ddarperir gan swyddogion chwaraeon a hamdden y Cyngor, yw annog plant i fod yn egnïol drwy lyfrau. Mae'r storïwyr yn canolbwyntio ar eiriau gweithredol a chaiff y plant gyfle i gerdded, i neidio ac i gropian yn union fel eu hoff gymeriadau.

Mae'r marchnadoedd dan do yng Nghaerfyrddin a Llanelli ar agor chwe diwrnod yr wythnos ac yn llawn dop o fasnachwyr sy'n gwerthu cynnyrch unigryw a chynnyrch amrywiol megis dillad, colur ac ategolion harddwch, anrhegion i'ch anifeiliaid anwes, recordiau finyl, yn ogystal â stondinau sy'n gwerthu cynnyrch ffres.

Beth am gael hoe o siopa a mynd i un o'r caffis i fwynhau paned o de neu fyrbryd.

Yn ogystal â'r marchnadoedd dan do, mae yna nifer o farchnadoedd awyr agored drwy gydol yr wythnos yn Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman a Llandeilo.

Dywedodd Amanda Davies, Rheolwr Marchnadoedd y Cyngor Sir: “Mae'r ymgyrch Dwlu ar eich Marchnad Leol yn dangos pa mor bwysig yw'r farchnad i'r gymuned leol, ac mae'n fan cychwyn gwych i entrepreneuriaid ifanc fynd i fyd busnes. Hefyd, mae'n bleser gennym gynnal cystadleuaeth boblogaidd Masnachwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin sy'n gyfle gwych i blant gael profiad uniongyrchol o sut beth yw sefydlu a rhedeg eu busnes eu hunain. Rhywbeth newydd a gynigir eleni yw'r sesiynau Amser Stori Actif y mae'n fwriad gennym eu rhedeg drwy gydol gwyliau'r ysgol.”

Er mwyn cael y newyddion diweddaraf ynghylch ein marchnadoedd ac i gael gwybod am ddigwyddiadau, ewch i www.marchnadoeddsirgaerfyrddin.co.uk neu dilynwch ni ar Facebook – Marchnadoedd Sir Gaerfyrddin 


Profi sgiliau entrepreneuraidd plant ysgol

Youngtraders.jpgMae Marchnadoedd Sir Gaerfyrddin yn cynnig cyfle i blant ysgol ledled y sir ddangos eu sgiliau entrepreneuraidd mewn her fusnes.

Bydd wyth ysgol, pedair o ardaloedd Caerfyrddin a Rhydaman a phedair o ardal Llanelli, yn cael eu dewis i gymryd rhan a chystadlu yn erbyn ei gilydd yng nghystadleuaeth flynyddol Masnachwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin sy'n cynnwys sefydlu busnes a'i droi yn fenter broffidiol.

Bydd timau o hyd at bum disgybl blwyddyn 6 yn cael £100 i ddatblygu syniad busnes. Bydd yn rhaid i'r plant gynllunio, prynu deunydd/cynnyrch (mae'n rhaid dangos derbynebau ar gyfer unrhyw eitemau ar y diwrnod), brandio'r syniad a rhedeg y stondin y tu allan i'r farchnad am ddiwrnod.

Bydd pedair ysgol yn masnachu yn erbyn ei gilydd ar stondinau ym Marchnad Awyr Agored Caerfyrddin ddydd Mercher, 28 Mehefin a phedair ym Marchnad Awyr Agored Llanelli ddydd Iau, 6 Gorffennaf rhwng 10.00am a 2.00pm. Y tîm buddugol o bob ardal fydd yr ysgol sydd wedi gwneud y fwyaf o elw ar ddiwedd y dydd a bydd unrhyw elw yn mynd tuag at yr ysgol.

Nod y gystadleuaeth yw rhoi cyfle i ddisgyblion cael profiad o sefydlu eu busnes eu hunain a chymryd rhan mewn cystadleuaeth fasnachu.

Dros gyfnod yr her, gall disgyblion wella eu sgiliau cyflogadwyedd, cael gwell dealltwriaeth o fyd gwaith a gwneud cyfraniad cadarnhaol i'r gymuned maent yn byw ynddi. Dim ond un tîm fesul ysgol fydd yn cael ei ddewis a hynny ar sail y cyntaf i'r felin.

Dywedodd Amanda Davies, Rheolwr Marchnadoedd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae'r gystadleuaeth hon yn gyfle gwych i blant gael profiad uniongyrchol o sefydlu a rhedeg eu busnes eu hunain yn ogystal â gwneud arian ar gyfer eu hysgolion. Rydym yn gwerthfawrogi'r cymorth ariannol gan fusnesau lleol sy'n noddi'r gystadleuaeth."

 


Rhowch eich barn am Farchnadoedd Sir Gaerfyrddin

Canvasser Report SurveyGofynnir i breswylwyr am eu barn ynghylch marchnadoedd yn Sir Gaerfyrddin.

Mae Arolwg Marchnadoedd Lleol wedi cael ei greu ar-lein er mwyn helpu i ddatblygu cymysgedd delfrydol o denantiaid ym marchnadoedd Llanelli a Chaerfyrddin a marchnadoedd awyr agored Llandeilo a Rhydaman.

Bydd gan bobl tan 10 Ebrill i gyflwyno'r arolwg byr sy'n cynnwys cwestiynau ynghylch beth mae'r marchnadoedd presennol yn ei ddarparu a pha mor aml maent yn eu defnyddio nhw yn ogystal â'r oriau agor.

Bydd adborth a dderbynnir o'r arolwg yn cael ei ddefnyddio i gefnogi Polisi Cymysgedd Tenantiaid Marchnadoedd Cyngor Sir Caerfyrddin.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Amanda Davies, Rheolwr Marchnadoedd y Sir, Swyddfa'r Rheolwr, Marchnad Llanelli, Llanelli, SA15 1YF neu e-bostiwch acdavies@sirgar.gov.uk, neu ffoniwch 01554 744255.

 


 

Cyplau Cariadus ym Marchnad Dan Do Caerfyrddin

Traders Valentine Jan2017 05Mae tri phâr ym Marchnad Caerfyrddin wedi bod yn briod am gyfanswm o fwy na 100 mlynedd rhyngddyn nhw.

Mae'r rhan fwyaf ohonom yn cael saib wrth ein gilydd yn ystod yr wythnos waith ond nid yw Chris ac Ann Rees, George a Joan Davies a Phil a Claire Jones erioed wedi bod ar wahân - maent yn cynnal cartref a busnes llwyddiannus gyda'i gilydd.

Rhyngddyn nhw mae'r 3 phâr wedi bod yn gweithio a byw gyda'i gilydd am fwy na 36,500 o ddiwrnodau ers iddyn nhw gyfnewid eu haddunedau priodas ac mae'n debyg mai cyfaddawdu yw prif ffactor priodas lwyddiannus.

Dywedodd Phil Jones, sydd wedi bod yn masnachu yn y farchnad am y naw mlynedd ddiwethaf: “Rwy'n dwlu ar weithio gyda Claire ac mae'n wir dweud ein bod ni'n agosach nag erioed. Ar y cyfan, rydym yn cyd-dynnu'n dda â'n gilydd a bellach mae'n ffordd o fyw i ni.  Fydden ni ddim yn newid dim.

Beth am greu argraff dda ar eich partner gyda dewis o anrhegion a blodau o Farchnadoedd Sir Gaerfyrddin a chael cyfle i ennill gwyliau rhamantus yng Ngwesty Parc y Strade ar ddydd Gŵyl Sant Ffolant.

Bydd ymwelwyr i farchnadoedd Llanelli a Chaerfyrddin sy'n prynu nwyddau yn gysylltiedig â Sant Ffolant yn cael eu cynnwys mewn raffl lle bydd un pâr lwcus yn ennill gwobr o swper a chael aros dros nos yn y gwesty pedair seren nos Fawrth, 14 Chwefror. I gael rhagor o wybodaeth am y masnachwyr, yr amseroedd agor a beth sydd ymlaen ym marchnadoedd ein sir, ewch i www.marchnadoeddsirgaerfyrddin.co.uk neu dilynwch ni ar Facebook - Marchnadoedd Sir Gaerfyrddin.


Enillwch wyliau rhamantus gyda Marchnadoedd Sir Gaerfyrddin

Shutterstock 363230597 SmallBeth am greu argraff dda ar eich partner gyda dewis o anrhegion a blodau o Farchnadoedd Sir Gaerfyrddin a chael cyfle i ennill gwyliau rhamantus yng Ngwesty Parc y Strade ar ddydd Gŵyl Sant Ffolant.

Bydd ymwelwyr i farchnadoedd Llanelli a Chaerfyrddin sy'n prynu nwyddau yn gysylltiedig â Sant Ffolant yn cael eu cynnwys mewn raffl lle bydd un pâr lwcus yn ennill gwobr o swper a chael aros dros nos yn y gwesty pedair seren nos Fawrth, 14 Chwefror.

Gallwch brynu cardiau, blodau, persawr, paentiadau, dillad a gemwaith ac mae llawer o wahanol docynnau cariad i'w cael yn y ddwy farchnad.
Os ydych yn paratoi pryd blasus i'ch anwylyd, dewch i ymweld â'r farchnad er mwyn prynu dewis o gynnyrch lleol gwych fel steciau, cawsiau, pysgod arbenigol, bwyd môr a phwdinau penigamp.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am y marchnadoedd: "Mae llawer o gynhyrchion gwych ar gael i'w prynu yn y farchnad er mwyn dathlu Gŵyl Sant Ffolant. Trwy wneud hynny, byddwch yn cefnogi busnes lleol, annibynnol, yn ogystal â chael cyfle i ennill noson yn un o westai gorau'r wlad."

Mae marchnadoedd dan do Caerfyrddin a Llanelli yn agored o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

I gael rhagor o wybodaeth am y masnachwyr, amseroedd agor a beth sydd ymlaen ym marchnadoedd ein sir, ewch i www.marchnadoeddsirgaerfyrddin.co.uk neu dilynwch ni ar Facebook – Marchnadoedd Sir Gaerfyrddin

 


 

Stondinau Gwag ym Marchnad Caerfyrddin

Control 427512 1920Mae cyfle i dendro ar gyfer pum stondin gan gynnwys siop y gellir ei chloi yn Nhŵr y Cloc ym Marchnad Caerfyrddin. Bellach mae ceisiadau'n cael eu gwahodd am denantiaeth chwarterol ar gyfer Stondin 4, 6-7, 31 - 32 a 24 ynghyd â siop yr adeilad rhestredig sydd â llecyn awyr agored ychwanegol at ddefnydd achlysurol. Maint man adwerthu stondin 4 yw oddeutu 5.6 metr sgwâr, 16.5 metr sgwâr yw stondin 6 - 7, 11.2 metr sgwâr yw stondin 31 - 32 a 6.4 metr sgwâr yw stondin 24. Mae'r holl stondinau yn addas ar gyfer sawl diben, ond, ni fydd ceisiadau'n cael eu hystyried ar gyfer defnyddiau sydd eisoes ar gael yn helaeth yn y farchnad. Yn ogystal â'r defnydd arfaethedig, rhoddir ystyriaeth hefyd i dendrau o ran lefel y rhent a ffactorau eraill. I gael rhagor o wybodaeth a ffurflenni tendro cysylltwch â Swyddfa'r Farchnad drwy ffonio 01267 228841 neu drwy e-bostio marchnadoedd@sirgar.gov.uk. Mae'n rhaid dychwelyd y ffurflenni yn yr amlenni swyddogol erbyn canol dydd, ddydd Mawrth, 7 Chwefror. Nid oes rheidrwydd ar y Cyngor i ddewis y tendr uchaf, nac unrhyw dendr a gyflwynir.

 


 

Busnes yng Nghaerfyrddin yn cael statws mawreddog

Albert Rees Dec2016 01Mae rysáit gan deulu cigydd o Gaerfyrddin a drosglwyddwyd o un genhedlaeth i'r llall wedi cael statws gwarchodedig.
Cafodd y Cigydd Albert Rees o Farchnad Dan Do Caerfyrddin statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) gan yr Undeb Ewropeaidd am ei Ham Caerfyrddin. Mae PGI yn un o dri dynodiad Ewropeaidd a grëwyd i ddiogelu bwydydd rhanbarthol sy'n cynnwys safon, enw da neu nodweddion eraill sy'n gysylltiedig â'r ardal honno. Mae'n fath o Nod Masnach ac mae'n atal gweithgynhyrchwyr o'r tu allan i'r rhanbarth rhag efelychu cynnyrch rhanbarthol a'i werthu fel y cynnyrch rhanbarthol hwnnw.
Sefydlwyd busnes Albert Rees ym 1962 gan Albert a Brenda Rees. Ym 1989, cymerwyd yr awenau gan Chris ac Ann Rees ar ymddeoliad rhieni Chris ym Marchnadoedd Caerfyrddin a Doc Penfro wrth i'w frawd Jonathan a'r teulu gymryd gofal o'r busnesau yn Abergwaun ac Aberhonddu.
Mae'r rysáit teuluol ar gyfer yr ham, sy'n blasu'n debyg i ham Parma, yn gyfrinach fawr, ond mae'r broses sylfaenol yn cynnwys halltu'r ham a'i sychu am gyfnod o rhwng naw mis a blwyddyn. Mae'r halltu'n cael ei wneud mewn adeilad pwrpasol sydd wedi'i addasu yn eu cartref, ac mae Chris yn amcangyfrif bod ganddo tua 300 o hamiau ar wahanol gyfnodau o'r broses halltu
O ganlyniad mae'r ham bellach yn ddanteithfwyd Cymreig, ac wedi cipio amrywiol wobrau ac ymddangos mewn bwytai ar ffurf salad, wedi'i lapio o gwmpas asbaragws, yn cael ei weini gyda melon ac mewn nifer o fwydydd eraill. Gellir olrhain pob darn i gartref Chris ac Ann, lle mae'r ham yn cael y gofal gorau.
Dywedodd y Cynghorydd Jim Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros y Gwasanaethau Amgylcheddol: "Rwy'n falch iawn dros y teulu Rees ac mae'r wobr yn brawf i'r gwaith caled y mae’r teulu wedi'i wneud yn cynhyrchu cynnyrch o safon."
Nid Ham Caerfyrddin yw'r unig gynnyrch cartref sy'n cael ei werthu gan Chris ac Ann. Maent hefyd yn gwerthu bacwn, ffagots, brôn, brisged ac amrywiaeth o gigoedd wedi'u coginio gartref.
Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor sy'n gyfrifol am y marchnadoedd: "Mae hwn yn newyddion ardderchog i farchnad Caerfyrddin a'i chwsmeriaid, ac yn dangos eu bod yn cael y cynnyrch o'r safon orau."
Ei dad Albert wnaeth berffeithio'r rysáit ar gyfer ham Caerfyrddin yn y 1960au, mewn ymateb i gais gan gwsmer.
Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, yr aelod lleol: "Mae'n bleser gweld traddodiadau teuluol yn cael eu cynnal ac rwy'n llongyfarch cwmni’r Cigydd Albert Rees ar y llwyddiant arbennig ac am roi ei ardal ar y map."

 


Masnachwyr Marchnad Caerfyrddin yn annog pobl leol i helpu i godi arian argyfer Macmillan

Mae Masnachwyr Marchnad Caerfyrddin, NO6 Home & Hamper a Leaf & Bean, yn dod at ei gilydd i gefnogi Bore Coffi Mwyaf y Byd ar ran Macmillan ac maent am wahodd pobl Sir Gaerfyrddin i roi help llaw!

Bydd NO6 a Leaf & Bean yn cynnal Bore Coffi Mwyaf y Byd eu hunain er mwyn codi arian ar gyfer Cymorth Canser MacMillan ar 30 Medi am 10.30 y bore ym Marchnad Caerfyrddin, ac maent yn gwahodd pawb i ymuno â nhw am goffi a chacen er mwyn helpu i godi arian ar gyfer Macmillan.

Dywedodd Anna Sadler o NO6: "Rydym yn gyffrous ein bod yn ymuno yn yr hwyl ac yn rhan o Fore Coffi Mwyaf y Byd, roedd Macmillan wedi rhoi cymorth i ffrind a oedd yn dioddef o ganser a dyna pam mae'n bwysig iawn i mi helpu i wneud y digwyddiad hwn yn un llwyddiannus."

Bydd bob ceiniog sy'n cael ei chodi yn ystod y bore coffi yn helpu i ariannu rhagor o wasanaethau ar gyfer pobl yr effeithir arnynt gan ganser, mae pob ceiniog yn cyfrif. Felly galwch draw ym Marchnad Caerfyrddin wrth iddynt gymryd rhan ym More Coffi Mwyaf y Byd ar gyfer Macmillan a chael amser da gan wneud gwahaniaeth ar yr un pryd.


Malcolm yn cael eillio’i ben dros elusen

Ar ddydd Mercher 30 Awst, cafodd Malcolm Howard, sy’n wasanaethydd ym Marchnad Dan Do Caerfyrddin, eillio’i ben dros achos da. Cododd Malcolm dros £400 at RNLI Porth Tywyn, sy’n gwasanaethu ardal fawr o Gilfach Tywyn ac Aber Llwchwr.

Diolch yn fawr iawn i’r cynllunydd gwallt Becs o Renees by Carol a oedd wedi lliwio gwallt Malcolm ar lun baner yr RNLI yn barod iddo gael eillio’i ben gan Carol ym Marchnad Dan Do Caerfyrddin. Roedd RNLI Porth Tywyn yno i gefnogi Malcolm ynghyd â’u masgot Stormy Stan a oedd yn rhoi nwyddau rhad-ac-am-ddim i’r cyhoedd a gerddai heibio.

Meddai llefarydd ar ran RNLI Porth Tywyn, “Rydym yn ddiolchgar iawn i Malcolm a’i waith codi arian a hefyd i Farchnad Dan Do Caerfyrddin am roi’r cyfle hwn inni gael bod yma i hyrwyddo gwaith RNLI Porth Tywyn”

Malcolm And Carol


Busnes newydd yn agor ym Marchnad Dan Do Caerfyrddin

Mae Anna Sadler o Gaerfyrddin newydd agor No6 Home and Hamper ym marchnad Caerfyrddin.
Pan ddaeth stondin yn rhydd ym Marchnad Dan Do Caerfyrddin fe fanteisiodd Anna ar y cyfle i ddechrau ar fenter newydd a oedd yn cyfuno ei hoffter o fwyd a nwyddau i'r cartref. Gyda'i phrofiad o weithio gyda chynhyrchwyr bwyd lleol a'i hangerdd dros fwyd o Gymru, ynghyd â'r dewis toreithiog o fwyd lleol ardderchog sydd gennym yn Sir Gaerfyrddin a Chymru, penderfynodd Anna y byddai hyn yn cyfuno'n berffaith â'i diddordeb arall ym mhethau'r cartref.
Mae gan No6 hamperi o bob math sy'n cynnwys detholiad hyfryd o gynnyrch Cymreig a ddewiswyd yn bwrpasol. Mae hamperi megis y 'Perfect Picnic Basket' neu'r 'Time for Tea' yn cynnig dewis delfrydol o roddion i bawb. Ar y cyd â'r rhain, mae detholiad amheuthun o nwyddau Masnach Deg i'r cartref i ddewis o'u plith, i wneud eich cartref mor unigryw ag yr ydych chi eich hun.
Dywedodd Anna yn y lansiad swyddogol – “Rydym yn ymroi i ddefnyddio cynnyrch Cymreig lleol yn ein hamperi, ynghyd â nwyddau i'r cartref sy'n foesol o ran eu ffynhonnell. Fy nod yw denu rhagor o drigolion lleol a thwristiaid i siopa ym Marchnad Caerfyrddin ac i brofi treftadaeth gymdeithasol a diwylliannol y farchnad.”
Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am y marchnadoedd: “Hoffwn i ddymuno pob hwyl i'r dyfodol i Anna a'i busnes newydd ym marchnad Caerfyrddin.”

Mae No6 Home & Hamper ar agor o ddydd Mawrth tan ddydd Sadwrn.

No6

Os oes diddordeb gennych mewn bod yn fasnachwr mae gan Farchnad Caerfyrddin le gwag ar hyn o bryd. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw dydd Mawrth, 16 Awst.


Stondinau gwag

A ydych yn un o fasnachwyr y dyfodol neu a ydych yn chwilio am rywle i werthu eich nwyddau? 
Mae'n bosibl mai Marchnad Dan Do Caerfyrddin yw'r lle iawn i chi.
Ar hyn o bryd mae gennym unedau gwag o fewn neuadd y farchnad. 
Cliciwch ar y ddolen yma i gael rhagor o wybodaeth

Y dyddiad cau ar gyfer tendrau yw canol dydd, Awst 16.


SUL Y TADAU ym marchnadoedd Sir Gaerfyrddin, am fod Dad yn haeddu cael ei dretio hefyd

Cewch dreulio oriau arbennig yn nghwmni Dad ym marchnadoedd Caerfyrddin a Llanelli ar ddydd Sadwrn, Mehefin 18, gan fod llawer ar y gweill ym marchnadoedd dan do Sir Gaerfyrddin i ddathlu Sul y Tadau eleni.
Ym marchnad Llanelli, cewch ddysgu sut i jyglo a meistroli sgiliau’r syrcas gyda Dad yn neuadd y farchnad.
Ym marchnad Caerfyrddin, mae yno lecyn ymlacio yn arbennig i Dad, lle cewch ymlacio neu chwarae rownd o Golff Giamocs am ddim rhwng 11am a 3pm.
Mae marchnadoedd dan do Llanelli a Chaerfyrddin yn cynnig nwyddau unigryw at bob achlysur, ond Sul y Tadau yw’r amser perffaith i ymweld â stondinau nodedig y marchnadoedd sy’n cynnig rhoddion amrywiol wedi’u gwneud â llaw.
Eleni, cewch wneud yn siŵr bod Sul y Tadau yn wirioneddol arbennig, a gall marchnadoedd Sir Gaerfyrddin eich helpu.
Beth am baratoi brecwast yn y gwely i Dad? Gyda llond plât o gig moch lleol, wyau wedi’u sgramblo wedi’u gwneud o wyau buarth lleol, a sleisen o dost o fara wedi’i bobi’n lleol. Mae’r cyfan hyn ar gael ym marchnadoedd Llanelli a Sir Gaerfyrddin.
Chwilio am syniadau am anrheg Sul y Tadau? Mae gennym ddetholiad eang o gynnyrch lleol a fydd yn siŵr o fod at ei ddant, a rhoddion a fydd yn dangos iddo gymaint rydych yn ei werthfawrogi.
Bydd tameidiau i’w blasu yn y ddwy farchnad, ynghyd â chynigion arbennig Sul y Tadau.
Meddai’r Cynghorydd David Jenkins, aelod o fwrdd gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin sy’n gyfrifol am farchnadoedd: “Mae llawer yn digwydd yn ein marchnadoedd dan do i ddathlu Sul y Tadau. Dewch draw i gefnogi ein busnesau annibynnol yn Llanelli a Chaerfyrddin.”


Wi-fi am ddim ym marchnad Caerfyrddin

Bellach, mae wi-fi am ddim ar gael i siopwyr a masnachwyr ym marchnad dan do Caerfyrddin.
Lansiwyd y cyfleuster yn neuaddau'r marchnadoedd ddydd Mercher, 25 Mai. 
Cafodd ei lansio fel rhan o ymgyrch genedlaethol Dwlu ar Eich Marchnad Leol.
Am y tro cyntaf erioed, bydd siopwyr bellach yn gallu syrffio'r we drwy gysylltiad wi-fi wrth iddyn nhw siopa a mwynhau seibiant bach a lluniaeth yng nghaffis y marchnad.
Yn ogystal, mae'n golygu y bydd masnachwyr yn gallu defnyddio'r wi-fi am ddim fel rhan o'u busnesau a chynnig gwasanaeth ar-lein.
Dywedodd Tom Morgan, masnachwr newydd ym marchnad Caerfyrddin, o BlackKat, “Mae’r ffaith bod gennym gysylltiad di-wifr yn y farchnad yn golygu ein bod yn gallu cyrraedd llawer mwy o gwsmeriaid, rhai ohonynt nad ydynt yn dod i’r farchnad mor aml ag y dylent. Hefyd, mae’n rhoi modd i ni hyrwyddo ein cynnyrch a, gobeithio, denu rhagor o gwsmeriaid i’r farchnad.”
Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am y marchnadoedd: “Mae hwn yn newyddion gwych i siopwyr, masnachwyr a chanol y trefi. Mae'n sicrhau bod y farchnad yn rhywle modern a fydd yn denu siopwyr ac yn helpu i roi hwb i fusnesau masnachwyr.

Carmarthen wifi


Pennawd y llun: Y stondinwr newydd Tom Morgan o BlackKat yn defnyddio cyfleuster Wi-Fi marchnadoedd dan do Sir Gaerfyrddin.


Pasio'r Bêl

Mae masnachwyr a siopwyr ym marchnad Caerfyrddin wedi arwyddo pêl-droed enfawr i ddangos eu cefnogaeth i dîm Cymru ar gyfer Ewros 2016.

pasio'r bel caerfyrddin 3


Carnifal Caerfyrddin

Dewch i fwynhau hwyl y Carnifal ym Marchnad Caerfyrddin ddydd Sadwrn, 28 Mai, paentio wynebau am ddim, 10am – 12:30pm 

facepainting


Stondin gwag

A ydych yn un o fasnachwyr y dyfodol neu a ydych yn chwilio am rywle i werthu eich nwyddau? 
Mae'n bosibl mai Marchnad Dan Do Caerfyrddin yw'r lle iawn i chi.
Ar hyn o bryd mae gennym uned gwag o fewn neuadd y farchnad. 
Cliciwch ar y ddolen yma i gael rhagor o wybodaeth

Y dyddiad cau ar gyfer tendrau yw canol dydd, Mehefin 7.


Marchnadoedd yn ymuno ag Ymgyrch Bêl-droed y Mentrau

Dyma'ch cyfle i ddangos eich cefnogaeth i dîm Cymru cyn Ewros 2016 wrth i bêl-droed enfawr ddod i farchnad Caerfyrddin a Llanelli yr wythnos hon.
Mae Marchnadoedd Dan Do Caerfyrddin a Llanelli yn ymuno ag Ymgyrch y Mentrau Iaith sef 'Y Bêl' ar gyfer Ewros 2016.
Mae 23 o beli anferth ar daith ar hyd a lled Cymru a bydd un o'r peli yn stopio ym marchnadoedd dan do Caerfyrddin a Llanelli fel rhan o bythefnos Dwlu ar Eich Marchnad Leol.
Manteisiwch ar y cyfle i lofnodi'r bêl ym Marchnad Llanelli rhwng 12pm a 3.30pm ddydd Iau, 26 Mai ac ym Marchnad Caerfyrddin rhwng 12pm a 3.30 ddydd Gwener, 27 Mai.
Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am y marchnadoedd: “Mae'n wych gweld Marchnadoedd Sir Gaerfyrddin yn ymuno ag ymgyrch y Mentrau Iaith ac yn ennyn cefnogaeth ar gyfer ein tîm cenedlaethol. Hoffwn annog pawb i ddod lawr i'r marchnadoedd ac i ymuno yn y dathliadau."
Dewch draw i ddangos eich cefnogaeth i garfan pêl-droed Cymru a llwythwch fideo neu glip sain ohonoch chi yn 'Pasio'r Bêl' i Gymru gan ddefnyddio @MentrauIaith yn eich negeseuon ar Twitter neu drwy dagio tudalen Facebook Marchnadoedd Sir Gaerfyrddin a Mentrau Iaith Cymru.

Ar y bel


Marchnadoedd Sir Gaerfyrddin yn ymuno ag ymgyrch genedlaethol eleni Dwlu ar eich Marchnad Leol

Mae Marchnadoedd Sir Gaerfyrddin yn cymryd rhan yn yr ymgyrch bwysig, Dwlu ar eich Marchnad Leol 2016, dan arweiniad Cymdeithas Genedlaethol Awdurdodau Marchnadoedd Prydain.
Y bwriad yw denu pobl i fod yn fasnachwyr ynghyd â phwysleisio pwysigrwydd marchnadoedd yn eu cymunedau lleol a bod ganddynt swyddogaeth werthfawr ar ben bod yn fannau masnachu a'u bod yn ganolbwynt i lawer o ganol trefi.
Mae'r ymgyrch hefyd yn gyfle i Gyngor Sir Caerfyrddin, sy'n gweithredu ac yn berchen ar y marchnadoedd yng Nghaerfyrddin, Llanelli, Rhydaman a Llandeilo, dynnu sylw at y digwyddiadau sydd wedi cael eu cynnal ac a fydd yn cael eu cynnal yn y marchnadoedd drwy gydol y flwyddyn, yn enwedig yn ystod pythefnos Dwlu ar eich Marchnad Leol rhwng 17 a 31 Mai.
Fel rhan o'r ymgyrch genedlaethol eleni, byddwn yn lansio ein cystadleuaeth flynyddol, sef Masnachwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin ar gyfer disgyblion o bedair ysgol gynradd yn ardaloedd Llanelli, Gwendraeth a Phorth Tywyn a Phen-bre, er mwyn profi eu sgiliau entrepreneuriaeth ac er mwyn iddynt ddysgu mwy ynghylch beth yw ystyr bod yn fasnachwr. Mae'r gystadleuaeth eleni yn cael ei chynnal ym marchnad awyr agored Llanelli ar 30 Mehefin.
Eleni, mae marchnadoedd dan do Llanelli a Chaerfyrddin yn cynnal cystadleuaeth, sef ‘Chwilio am y Calonnau’. Bydd yn rhaid i gystadleuwyr gyfrif faint o galonnau y gallant eu ffeindio yn y farchnad unigol a nodi'r ateb ar y ffurflen gystadlu a'i phostio yn y bocs cystadlu a ddarperir. Bydd yr enillydd ym mhob marchnad yn cael gwobr a roddwyd gan y masnachwyr. Bydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal rhwng dydd Mercher 18 Mai a dydd Mawrth 31 Mai.
Mae'r marchnadoedd dan do yng Nghaerfyrddin a Llanelli, sydd ar agor chwe diwrnod yr wythnos, yn orlawn o fasnachwyr sy'n gwerthu amrywiaeth o gynnyrch a chynnyrch unigryw, megis dillad, ategolion gwallt, colur, anrhegion i'ch anifeiliaid anwes a recordiau finyl, yn ogystal â stondinau sy'n gwerthu cynnyrch ffres. Neu cymerwch hoe o siopa a mynd i un o'r caffis i fwynhau cwpanaid o de neu fyrbryd. Yn ogystal â'r marchnadoedd dan do, mae nifer o farchnadoedd awyr agored drwy gydol yr wythnos yn Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman, Llanymddyfri a Llandeilo.
Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins yr aelod o fwrdd gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am y marchnadoedd: “Mae'r ymgyrch Dwlu ar eich Marchnad Leol yn dangos pa mor bwysig yw'r farchnad i'r gymuned leol, ac mae'n fan cychwyn gwych i entrepreneuriaid ifanc fynd i fyd busnes. Ynghyd â hybu ein marchnadoedd, rydym hefyd yn edrych ymlaen at ein cystadleuaeth Masnachwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin sydd wedi bod yn llwyddiannus dros ben yn y blynyddoedd diwethaf. Mae'r gystadleuaeth yn rhoi blas ar fod yn fasnachwr i ddisgyblion ac yn dysgu sgiliau gwerthfawr iddynt. Mae'r gystadleuaeth yn cael ei chynnal ym mis Mehefin ac rwy'n gobeithio y bydd siopwyr yn cefnogi'r disgyblion yn eu mentrau eleni eto." 


Creu hysbyseb radio i hybu Marchnadoedd Sir Gâr

Mae chwe ysgol o bob cwr o'r sir wedi bod yn cystadlu am y cyfle i gael darlledu eu hysbyseb ar y radio.
Cafodd y gystadleuaeth, sydd bellach yn cael ei chynnal am yr ail flwyddyn, ei threfnu gan Farchnadoedd Sir Gaerfyrddin.
Nod y gystadleuaeth, sydd yn agored i holl ysgolion cynradd y sir, yw hybu marchnadoedd dan do a marchnadoedd awyr agored y sir yng Nghaerfyrddin, Llanelli, Rhydaman a Llandeilo.
Cafodd yr hysbyseb Gymraeg a Saesneg fuddugol eleni ei chreu gan Ysgol y Felin yn Felin-foel, Llanelli.
Bydd ei hysbyseb yn cael ei darlledu ar Radio Sir Gâr am y tro cyntaf fore Mercher (18 Mai) er mwyn cyd-fynd ag ymgyrch genedlaethol eleni Dwlu ar Eich Marchnad Leol.
Roedd y canlynol hefyd wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth eleni: Ysgol Bro Banw, Ysgol Pen-y-groes, Ysgol y Bedol, Ysgol Llangynnwr ac Ysgol Nantgaredig.
Mae tîm o ddisgyblion blwyddyn pump a chwech o bob ysgol wedi bod yn gweithio gyda Marc Griffiths o Stiwdiobox er mwyn creu hysbyseb 40 eiliad yn Gymraeg ac yn Saesneg.
Bu panel o feirniaid, a oedd yn cynnwys masnachwyr y marchnadoedd; cynrychiolwyr o Radio Sir Gâr; rheolwyr y farchnad a'r Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am y marchnadoedd yn gwrando ar yr holl hysbysebion heb wybod pa ysgol oedd wedi creu'r hysbysebion ac yna'n trafod a dewis yr enillydd.
Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins: “Llongyfarchiadau i Ysgol y Felin am ennill y gystadleuaeth eleni. Roeddem ni fel beirniaid yn hapus dros ben â safon a chreadigrwydd yr hysbysebion. Carwn ddiolch i'r disgyblion am eu gwaith caled a hefyd i'r athrawon am helpu i greu'r hysbysebion hyn.”

Ysgol y Felin winners

 

Yn ogystal â chlywed yr hysbyseb fuddugol ar Radio Sir Gâr, bydd yr holl hysbysebion ar gael i'w clywed ym marchnadoedd dan do Llanelli a Chaerfyrddin ac yma ar ein gwefan. 

 

 

Hysbyseb fuddugol - Ysgol y Felin


Dau fusnes newydd yn agor ym Marchnad Dan Do Caerfyrddin

Mae dau fusnes newydd wedi agor ym Marchnad Caerfyrddin.
Mae A and T Petersen a Prime Plants yn stondinau newydd yn y farchnad dan do.
Busnes teuluol yw A and T Petersen sy'n gwerthu eu cardiau, eu canhwyllau a'u gwaith haearn eu hunain a wnaed â llaw.
Aaron yw mab hynaf David Petersen, y gof nodedig ac mae ei wraig, Trudi, yn gwneud canhwyllau persawrus mewn cynwysyddion gwydr unigryw casgladwy wedi'u haddurno â llaw a chanhwyllau ar gyfer achlysuron wedi'u personoli a'u haddurno â llaw. Mae hi hefyd yn defnyddio ei dyluniadau ar gardiau.
Cafodd ochr gwneud canhwyllau y busnes ei sefydlu gan Trudi, sy'n gyn-nyrs, fel ffordd o gefnogi ei merch, Pearl, a gafodd broblemau iechyd difrifol gan olygu y bu hi yn yr ysbyty am bron i flwyddyn. Mae Pearl, a enillodd wobr dewrder y Carmarthen Journal ar un adeg, yn rhan o'r busnes gwneud canhwyllau ac mae'n helpu ar y stondin yn aml.
Dywedodd Trudi: “Mae'r farchnad yn lle gwych i Pearl fod yn rhan o gymuned gefnogol a phrysur unwaith yn rhagor.”
Mae busnes yn blodeuo i Prime Plants o Blanhigfa Oakgrove yn Llangynog. Dechreuodd y busnes teuluol fel planhigfa gyfanwerthol gan fasnachu o amgylch Prydain yn unig. Llynedd, gwnaethant benderfynu ehangu i adwerthu. “Roeddem ni'n credu mai'r dewis gorau er mwyn arddangos ein planhigion oedd bod yng nghanol Caerfyrddin a'r lleoliad gorau i wneud hynny oedd y farchnad," dywedodd Richard Fletcher sy'n berchen ar y busnes gyda'i wraig, Laura.
“Caiff y rhan fwyaf o'r planhigion eu tyfu gartref gennym ni ond rydym ni hefyd yn prynu tocwaith, planhigion Canoldirol a phlanhigion arbenigol yn uniongyrchol o'r Eidal ac yn mynd yno i'w dewis nhw ein hunain.
“Gall siopwyr y farchnad ddisgwyl gweld dewis eang o'r mathau o blanhigion rydym ni'n eu tyfu a'u darparu."
Dywedodd y Cynghorydd Dai Jenkins, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Farchnadoedd: “Mae'n wych gweld busnes newydd a gwahanol yn agor yn y farchnad er mwyn rhoi dewis gwych o nwyddau a chynhyrchion i gwsmeriaid a hynny i gyd o dan yr un to. Hoffwn ddymuno'n dda i Prime Plants ac i A and T Petersen ar gyfer y dyfodol.”

 Prime PlantsPetersons

 


Llwyddiant i fusnes marchnad entrepreneur ifanc

Mae busnes yn mynd o nerth i nerth i un o fasnachwyr Marchnad Caerfyrddin.
Mae Matthew Kilgariff sy'n 22 oed ac wedi bod yn masnachu ers llai na blwyddyn wedi cael ei enwi'n Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn.
Rhoddwyd y teitl i Matthew, a agorodd siop Dandy Lion ym mis Awst y llynedd, yng ngwobrau Radio Sir Gâr.
Dywedodd y cyn-ddisgybl o Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth: “Roeddwn i newydd sefydlu'r busnes tri mis cyn y gwobrau felly roedd hi'n neis iawn ac yn syrpreis mawr ennill y wobr hon.”
Mae agor y siop a sefydlu ei fusnes ei hun wedi bod yn freuddwyd i Matthew.
Mae Dandy Lion, sydd yn un o'r unedau awyr agored, yn gwerthu dillad, esgidiau ac ategolion o safon o'r oes a fu.
“Mae'r busnes wedi bod yn gwneud yn dda ers agor,” dywedodd Matthew. “Rwyf nawr yn edrych ar helaethu drwy fynd â Dandy Lion allan i wyliau a ffeiriau yr haf hwn.”
Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am y marchnadoedd: “Hoffwn longyfarch Matthew ar ennill y wobr hon a dymuniadau gorau iddo yn y dyfodol. Mae'r farchnad yn lle gwych i entrepreneuriaid ifanc fel Matthew sefydlu eu busnesau eu hunain.

Dandy Lion

Mae Dandy Lion ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a gallwch hefyd ddod o hyd i'r busnes ar Facebook.


Cystadleuaeth radio’r marchnadoedd

Dyma ddisgyblion Ysgol Nantgaredig, Llangynnwr a Felinfoel sydd wedi bod yn gweithio gyda Marc Griffiths o Stiwdio Box i greu hysbysebion fel rhan o’n cystadleuaeth radio ni i ysgolion cynradd.
Mae chwe ysgol o’r sir gyfan yn cystadlu am gyfle i glywed eu hysbyseb yn cael ei darlledu ar yr awyr.
Mae Ysgol Bro Banw, Ysgol Penygroes, Ysgol y Bedol, Ysgol Felinfoel, Ysgol Llangynnwr ac Ysgol Nantgaredig yn creu hysbysebion yr wythnos hon i’w chwarae ar Radio Sir Gâr i hyrwyddo marchnadoedd Sir Gaerfyrddin.
Roedd y gystadleuaeth ar agor i holl ysgolion cynradd y sir. Y nod yw hyrwyddo’r marchnadoedd dan do ac awyr agored yng Nghaerfyrddin, Llanelli, Rhydaman a Llandeilo.
Mae tîm o ddisgyblion o flynyddoedd pump a chwech o bob ysgol wedi bod yn gweithio gyda DJ Radio Cymru, Marc Griffiths (Marci G) i greu hysbyseb 40 eiliad, un yn Gymraeg a’r llall yn Saesneg.
Bydd panel o feirniaid yn dewis yr hysbyseb fuddugol wythnos nesaf, a bydd honno’n cael ei chwarae ar Radio Sir Gâr.
Bydd y chwe hysbyseb i’w clywed ym marchnadoedd dan do Llanelli a Chaerfyrddin a hefyd ar ein gwefan.

Ysgol LlangynnwrYsgol Nantgaredig

Ysgol FelinfoelYsgol Bro Banw 1

Ysgol Bro Banw 2

 


Dewch i ymuno yn h-WY-l y Pasg ym Marchnad Caerfyrddin

Mae Bwni'r Pasg wedi cuddio 20 o wyau o amgylch y farchnad ac mae'r masnachwyr angen eich cymorth CHI i ddod o hyd iddyn nhw!

Bydd Helfa Wyau Pasg i blant yn cael ei chynnal yn Neuadd y Farchnad ddydd Sadwrn, 26 Mawrth.

Mae croeso i bob plentyn sy'n 12 oed ac iau ddod i ymuno yn yr helfa fydd yn cael ei chynnal rhwng 12 a 2pm.

Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn yr helfa yn cael anrheg fach. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap.

Yn ogystal, bydd modd addurno teisennau cwpan i blant ar stondin Sweet Temptations rhwng 10 a 3pm.

easter advert

 


Stondin gwag

A ydych yn un o fasnachwyr y dyfodol neu a ydych yn chwilio am rywle i werthu eich nwyddau?
Mae'n bosibl mai Marchnad Dan Do Caerfyrddin yw'r lle iawn i chi.
Ar hyn o bryd mae gennym stondin gwag o fewn neuadd y farchnad.
Cliciwch ar y ddolen yma i gael rhagor o wybodaeth

Y dyddiad cau ar gyfer tendrau yw canol dydd, Mawrth 22.


Wythnos Cymraeg

 

Dathliadau'r Wythnos Gymraeg ym Marchnad Caerfyrddin

Mae llawer yn digwydd ym marchnad dan do Caerfyrddin i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.
Bydd y farchnad a'r masnachwyr yn arddangos eu baneri ac yn gwisgo'u crysau rygbi â balchder drwy gydol yr Wythnos Gymraeg a hynny fel rhan o'r dathliadau Dydd Gŵyl Dewi sy'n cael eu cynnal yn y dref rhwng 27 Chwefror a 5 Mawrth.
Ddydd Mercher, (2 Mawrth), dewch draw i'r farchnad i weld arddangosiadau coginio gan Lisa Fearn o'r Pumpkin Patch a fydd yn arddangos ychydig o'r cynnyrch sydd ar werth yn y farchnad.
Bydd yr arddangosiadau'n cael eu cynnal rhwng 11.30am a 2pm o flaen Tŵr y Cloc. Yn ogystal, bydd cyfle i flasu'r bwydydd.  Cofiwch gasglu cardiau rysáit Cawl Marchnad Caerfyrddin.
Bydd taith O Gawl i Gawl hefyd yn cael ei lansio yn y farchnad felly cofiwch ddod draw i gael gwybod rhagor ac i brynu eich powlenni cawl cyn y daith sy'n cael ei chynnal ddydd Sadwrn, 5 Mawrth.
Mae gan y farchnad dan do bopeth sydd ei angen arnoch i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gan gynnwys gwisg Gymreig draddodiadol i blant ysgol ac ategolion Cymreig eraill.
Yn ogystal trwy gefnogi eich masnachwyr lleol gallwch hefyd gael cynhwysion lleol o ansawdd da am brisiau rhesymol sy'n cynnwys caws, bara, pice ar y maen, bara brith, llysiau ffres a chig ar gyfer eich Cawl.
Hefyd mae'n gyfle gwych i feddwl am Sul y Mamau - gallwch gael cardiau, anrhegion, colur a llawer mwy i'ch mamau cyn 6 Mawrth.
Bydd modd parcio am ddim yn y dref ddydd Sadwrn, 27 Chwefror a dydd Sadwrn, 5 Mawrth.
Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am y marchnadoedd: “Dewch draw i weld beth sydd ar gael yn y farchnad ac i gael rhai ryseitiau gwych gan ddefnyddio'r cynhwysion sydd ar gael yn y farchnad.
"Trwy wneud hyn, byddwch yn cefnogi rhai busnesau annibynnol arbennig."

 


 

Siopwyr a Masnachwyr yn codi cannoedd er budd elusen

Mae siopwyr a masnachwyr ym Marchnad Caerfyrddin wedi rhoi £600 i'w rannu'n gyfartal rhwng dwy elusen leol.
Bob blwyddyn mae pwyllgor masnachwyr y farchnad yn dewis elusen leol i'w chefnogi drwy gydol y flwyddyn. Ym mis Mai y llynedd, codwyd £800 yn sgil cyfraniadau gan siopwyr ac ymgyrchoedd codi arian gan fasnachwyr unigol ar gyfer Cronfa Cameron Comey.
Penderfynodd Masnachwyr y Farchnad eu bod eisiau parhau i godi arian er budd Tîm Achub Mynydd Aberhonddu a Bad Achub Glanyfferi, Adran Forol Ambiwlans Sant Ioan Cymru a oedd yn allweddol wrth chwilio am Cameron.
Daw'r arian ar gyfer yr elusen o ganran yr elw sy'n dod i law'r pwyllgor o flwch lluniau'r farchnad a'r reid i blant bach yn ogystal â'r cyfraniadau a wneir gan siopwyr i'r ffynnon ofuned yn y cyntedd.
Dywedodd Doug Ashton, Cadeirydd Pwyllgor Masnachwyr y Farchnad: “Trwy ddefnyddio'r blwch lluniau yn y farchnad neu drwy roi arian yn y ffynnon ofuned, mae siopwyr yn helpu elusennau lleol. Bydd yr arian a godwyd y llynedd yn mynd tuag at yr ymgyrch godi arian ar gyfer hofranlong newydd i Fad Achub Glanyfferi, Adran Forol Ambiwlans Sant Ioan Cymru ac yn cyfrannu ychydig at y swm o £30,000 y flwyddyn sydd ei angen ar Dîm Achub Mynydd Aberhonddu sy'n gwasanaethu ardal gyfan Heddlu Dyfed-Powys.
“Rydym yn ddiolchgar i'r ddau sefydliad am y gwaith maen nhw'n ei wneud yn ein cymuned a dyma'n ffordd fach ni o roi rhywbeth yn ôl."
Yr elusennau eleni yw Cymdeithas Cŵn Tywys y Deillion ac Active for Autism.
Mae Marchnad Dan Do Caerfyrddin ar agor o ddydd Llun tan ddydd Sadwrn.

Ferryside cheque

Pennawd y llun: Mike Utting; Nigel Dawson; Ewan Thomas; Amanda Fox, Masnachwr ym Marchnad Caerfyrddin; Doug Ashton, Cadeirydd Pwyllgor Masnachwyr Marchnad Caerfyrddin; Anthony Rees ac Emily Jones (yn y blaen), Masnachwyr ym Marchnad Caerfyrddin.


Mae gan Farchnadnoedd Dan Do Sir Caerfyrddin bopeth sydd ei angen arnoch i ddathlu Dydd Sant Ffolant

Gwnewch argraff ar eich partner gyda detholiad o roddion a blodau, oll ar gael ym marchnadoedd dan do Caerfyrddin a Llanelli, i ddathlu Dydd Sant Ffolant.
O bersawr i baentiadau neu ddillad a thlysau, mae llawer o wahanol syniadau i’w canfod.  Os ydych yn paratoi pryd blasus i’ch anwylyd, beth am ddod i’r farchnad i brynu detholiad o gynnyrch lleol gwych?
Stêcs a chaws, pysgod a bwyd môr arbennig, a phwdinau bendigedig.
Meddai’r Cyngh. David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin sy’n gyfrifol am farchnadoedd: “Mae cynnyrch gwych ar gael i’w brynu yn y farchnad, ac wrth wneud hynny byddwch yn cefnogi busnesau lleol, annibynnol.” 

 blodau elli valentines

 Valentines Slipped Discs

 Valentines DEW cosmetics 


Dydd Santes Dwynwen

Mae gan Farchnad Caerfyrddin bopeth sydd ei angen arnoch i ddathlu Dydd Santes Dwynwen
Ysgubwch gysgodion Ionawr ymaith a dangoswch eich cariad i’ch anwylyd drwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen ar ddydd Llun, Ionawr 25.
Gwnewch argraff ar eich partner gyda detholiad o roddion a blodau, oll ar gael ym marchnad dan do Caerfyrddin, i ddathlu nawddsant cariadon Cymru.
O bersawr i baentiadau neu ddillad a thlysau, mae llawer o wahanol syniadau i’w canfod.  Os ydych yn paratoi pryd blasus i’ch anwylyd, beth am ddod i’r farchnad i brynu detholiad o gynnyrch lleol gwych? Stêcs a chaws, pysgod a bwyd môr arbennig, jin a gwirodydd eraill, a phwdinau bendigedig.
Meddai’r Cyngh. David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin sy’n gyfrifol am farchnadoedd: “Mae’n wych gweld bod mwy a mwy o bobl yn dathlu Diwrnod Santes Dwynwen. Mae cynnyrch gwych ar gael i’w brynu yn y farchnad, ac wrth wneud hynny byddwch yn cefnogi busnesau lleol, annibynnol.”
Mae Marchnad Dan Do Caerfyrddin ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

siop y pentan 


Perfformiad theatr

Bydd cwmni theatr SA15 yn canu caneuon o Children of Eden, ei gynhyrchiad diweddaraf, ym marchnad dan do Caerfyrddin ddydd Sadwrn yma (16 Ionawr). 
Bydd y cast (sydd rhwng 4 ac 11 oed) yn perfformio o flaen Twr y Cloc rhwng 10am ac 12.30pm. 
Cynhelir y cynhyrchiad, Children of Eden, yn Theatr y Ffwrnes yn Llanelli rhwng 4 a 6 Chwefror. 
Pris tocynnau yw £12 a gellir eu prynu o wefan a swyddfa docynnau Theatrau Sir Gâr. 

 SA15 performance